Menu

logotyp

Doświadczenie zawodowe

Studia medyczne odbyłem na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, z którym jestem związany do dzisiaj. Specjalistyczne staże chirurgiczne odbyłem w licznych klinikach uniwersyteckich w kraju i zagranicą, w tym w Clinica Chirurgica Generale w Florencji oraz w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie.

W roku 2007 uzyskałem stopień dr hab. med., a w 2015 - tytuł profesora nadzwyczajnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie chirurgii.

Zainteresowanie nowoczesnymi sposobami diagnostyki i leczenia zaowocowało wykonaniem przeze mnie po raz pierwszy w Polsce zabiegu biopsji węzła wartowniczego w czerniaku oraz węzła wartowniczego w raku piersi metodą barwnikową.

Zainteresowanie chirurgią nowotworów jamy brzusznej, w tym nawotworów przewodu pokarmowego i narządu rodnego doprowadziło do wprowadzenia nowoczesnych sposobów leczenia, w tym dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) www.hipec.pl

Zdobyte doświadczenie chirurgiczne wykorzystuję do leczenia chorych w trudnych sytuacjach onkologicznych, takich jak wznowa miejscowa nowotworów przewodu pokarmowego oraz przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika, oraz nowotworów otrzewnej: śluzaka otrzewnej i międzybłoniaka otrzewnej.

Studia, specjalizacje oraz praca naukowa:

1989
Uzyskanie dyplomu lekarza medycyny Akademii Medycznej w Gdańsku
1989
Zatrudnienie, do chwili obecnej, w Klinice Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, aktualnie na etacie adiunkta Kliniki.
1989
Szkolenie w Klinice Gastroenterologii AM w Gdańsku w zakresie endoskopii gastroenterologicznej (gastroduodenoskopia, kolonoskopia)
1992
Specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii ogólnej
1994
I staż chirurgiczny w Clinica Chirurgia Generale, Policlinica di Carregi, Firenze, Italy
1996
II staż chirurgiczny w Clinica Chirurgia Generale, Policlinica di Carregi, Firenze, Italy
1997
Specjalizacja II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej, egzamin zdany z wyróżnieniem
1998
III staż z zakresu chirurgii onkologicznej w The Netherlands Cancer Institute Antoni van Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam, Holland
1998
Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy p.t. „Ocena wartości paliatywnego leczenia nowotworowej niedrożności przełyku i wpustu żołądka za pomocą lasera Nd:YAG”
2000
Specjalizacja II stopnia z zakresu chirurgii onkologicznej
2008
Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie: medycyna - chirurgia onkologiczna na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy "Biopsja węzła wartowniczego w raku piersi - krytyczna ocena i opracowanie algorytmu postępowania dla bezpiecznego wprowadzenia metody do celów klinicznych"
2015
Uzyskanie tytuł profesora nadzwyczajnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Ważniejsze osiągnięcia naukowo-lecznicze:

1996
Opublikowanie pierwszej w Polsce pracy z zakresu węzła wartowniczego w leczeniu czerniaka.
1998
Izolowana chemioterapia perfuzyjna w zaawansowanym miejscowo czerniaku oraz mięsaku tkanek miękkich – pierwszy zabieg tego typu w Polsce.
1999
Zastosowanie oznaczania węzła wartowniczego w raku piersi metodą skojarzoną barwnikowo-izotopową z wykorzystaniem limfoscyntygrafii i śródoperacyjnej oceny za pomocą gamma-kamery (metoda pozwalająca zaoszczędzić regionalne węzły chłonne w raku piersi nie narażając w ten sposób chorej na powikłania obrzęku kończyny).
1999
Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii (DCPH) w przypadku przerzutów raka jelita grubego i żołądka do otrzewnej – pierwszy zabieg tego typu w Polsce.
2004
Wprowadzenie zabiegów oszczędzających pachę (metodą oceny węzła wartownika) jako zabiegów wykonywanych rutynowo.
2005
Współpraca z EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) w dziedzinie chirurgicznego leczenia raka piersi.
2013
Współpraca z międzynarodową organizacją ds. leczenia nowotworów otrzewnej (PSOGI)
2014
Przyjęcie do zespołu Sugarbaker Oncology Associates, Washington Cancer Institute
2016
Redakcja (wspólnie z prof. W.Polkowskim) podręcznika "Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC w leczeniu nowotworów otrzewnej"
2019
Przewodniczący Sekcji Nowotworów Otrzewnej przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej